Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GroeneLijn.

Artikel 1: Algemeen 1.1.

Op alle met GroeneLijn gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2: Omvang en reikwijdte van verplichtingen

2.1. Overeenkomsten die met GroeneLijn  worden afgesloten leiden voor GroeneLijn tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. Evenwel zal GroeneLijn haar verplichtingen naar beste vermogen en naar de, op dat moment geldende normen van zorgvuldigheid en vakmanschap, uitvoeren.

2.2. GroeneLijn heeft, teneinde een goede uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Als GroeneLijn voor de uitvoering van een met GroeneLijn  gesloten overeenkomst derden inschakelt, is GroeneLijn gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren, zodat de belangen van de opdrachtgever optimaal gewaarborgd worden. 2.3. Als GroeneLijn in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor alle benodigde faciliteiten, zoals die door medewerkers in redelijkheid kunnen worden verwacht / gewenst.

2.4. Als GroeneLijn  voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever of deelnemer, wordt GroeneLijn  van haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of niet-tijdig verlenen van die medewerking.

2.5. GroeneLijn is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het feit dat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals verstrekt door de opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes

3.1. De door GroeneLijn gemaakte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Een offerte is voor GroeneLijn  uitsluitend bindend, als de opdrachtgever aanvaarding hiervan schriftelijk binnen 30 dagen bevestigt.

3.2. Alle door GroeneLijn  vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Opleidingstrajecten zijn in een aantal gevallen vrijgesteld van BTW. Dit wordt uitdrukkelijk op offertes en facturen vermeld.

Artikel 4: Aanmelding en annulering in geval van open inschrijving door individuele deelnemers

4.1. Opleidingen (lees ook toetsing, scholing en trainingen) die in open inschrijving worden aangeboden door GroeneLijn, gaan alleen door bij voldoende aanmelding. Annulering door GroeneLijn wegens gebrek aan deelnemers, vindt uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding plaats. GroeneLijn  is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer, die mogelijk voortkomt uit annulering van de zijde van GroeneLijn.

4.2. Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van selectiecriteria van GroeneLijn  of derden. Zodra de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een opleiding, ontvangt de deelnemer een factuur. Na betaling van die factuur wordt de inschrijving definitief.

4.3. Een deelnemer heeft na aanmelding recht op een bedenktijd van 14 dagen. Dat betekent dat een deelnemer zijn eigen inschrijving, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum, kosteloos ongedaan kan maken.  Deze termijn vervalt indien de deelnemer zich 2 weken of korter voor de scholingsdatum aanmeldt.

4.4. Niet deelnemen aan een activiteit of opleiding waarvoor is ingeschreven, wordt gezien als een annulering, ook als aan die activiteit of opleiding op een later tijdstip wordt deelgenomen.

4.5. Een deelnemer dient schriftelijk, via de website of per email te annuleren.

4.6. Bij annulering voor scholingen op locatie binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.  Indien een annulering valt binnen de 14 dagen bedenktijd (zie 4.3) dan worden genoemde kosten in deze paragraaf niet in rekening gebracht. Voor online-scholingen geldt de wettelijke norm van kosteloos annuleren binnen 14 dagen na aanmelding.

Artikel 5: Annulering en ontbinding in geval van een overeenkomst tussen GroeneLijn  en een opdrachtgever

5.1. Een opdrachtgever dient schriftelijk (aangetekend), via de website of per email te annuleren.

5.2. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 10% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1-2 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand – 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt 100% in rekening gebracht.

5.3. Als GroeneLijn  of de opdrachtgever ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen dan dient de ene partij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Als de verplichtingen alsdan niet binnen een redelijke termijn worden nagekomen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de partij die daartoe het initiatief neemt aan de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De prestaties die geleverd zijn tot aan de beëindiging worden wel op overeengekomen wijze betaald.

Artikel 6: Annulering in geval van maatwerk

 6.1. Bij annulering van maatwerk opleidingen of cursussen (al of niet incompany), die door GroeneLijn op verzoek van de opdrachtgever zijn ontwikkeld, worden naast de kosten zoals verwoord in artikel 5.2, de specifieke voorbereidingskosten voor het maatwerk in rekening gebracht aan de opdrachtgever. GroeneLijn  zal deze kosten specificeren.

Artikel 7: Betaling en incasso

7.1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een rente verschuldigd van 1% per maand en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van openstaande facturen voor rekening van opdrachtgever. Indien er sprake is van incassokosten dan worden deze berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

7.2. Indien er bij een opdrachtgever sprake is van faillissement, liquidatie of surseance van betaling, dan zijn de openstaande vorderingen van GroeneLijn  op de opdrachtgever direct opeisbaar.

7.3. Als van GroeneLijn  een grotere dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (maatwerk opleidingen, grote opdrachten) kan GroeneLijn  voor begin van werkzaamheden om een aanbetaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) vragen.

7.4. Indien betaling in termijnen geldt, ontvangt de individuele deelnemer of de opdrachtgever daarvan een afschrift.

7.5. Indien terugbetalingen moeten worden gedaan, dan zullen die plaatsvinden binnen uiterlijk 30 dagen.

Artikel 8: Vragen van administratieve aard of met betrekking tot opleidingen

8.1 Vragen van administratieve aard worden standaard binnen maximaal  14 dagen beantwoord. Indien een definitief antwoord een langere verwerkingstijd nodig heeft, dan wordt hierover eveneens binnen maximaal 14 dagen mededeling gedaan, waarbij tevens een indicatie wordt afgegeven voor de termijn waarop de ‘vragende partij’ een definitief antwoord kan geven.

8.2. Vragen met betrekking tot ingekochte of in te kopen opleidingen worden standaard binnen 14 dagen beantwoord. Indien een definitief antwoord een langere verwerkingstijd nodig heeft, dan wordt hierover eveneens binnen maximaal 14 dagen mededeling gedaan, waarbij tevens een indicatie wordt afgegeven voor de termijn waarop de ‘vragende partij’ een definitief antwoord kan geven.

Artikel 9: Klachten

9.1. Binnen uiterlijk 14 dagen na het moment waarop de klacht ontstond, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de werkzaamheden, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk te worden gemeld aan GroeneLijn, zodat zij in staat is de klacht naar behoren af te handelen. Binnen uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de klacht zal GroeneLijn  schriftelijk reageren en aangeven hoe zij de klacht zal gaan oplossen. Binnen uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de klacht, zal deze naar behoren opgelost moeten zijn door GroeneLijn. 9.2. Een klacht die bij GroeneLijn  binnenkomt, zal in alle gevallen vertrouwelijk worden behandeld. 9.3. Een uitgebreide klachtenprocedure kunt u zien/downloaden op de website www.groenelijn.com

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Voor schade die een direct gevolg is van een aan GroeneLijn toe te rekenen tekortkoming is GroeneLijn  alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van GroeneLijn.  GroeneLijn  is niet aansprakelijk voor indirecte schade die aan haar is toe te rekenen. Als GroeneLijn gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen offerte-prijs, behorend bij de overeenkomst.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. Voor zover rechten van intellectuele eigendom (zoals bijvoorbeeld auteursrecht, merkenrecht of handelsnaamrecht) berusten op door GroeneLijn geleverd opleidingsmateriaal en door GroeneLijn geleverde diensten die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst, is en blijft de GroeneLijn houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de (materiële) dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 12: Personeels- en derden beding

12.1 Het is noch voor GroeneLijn  noch voor de opdrachtgever toegestaan om gedurende de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging daarvan personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, tenzij de andere partij hieraan voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1. Zowel GroeneLijn als de opdrachtgever zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden hebben verkregen.

Artikel 14: Persoonsregistratie

 14.1. Deelnemers en/of de opdrachtgever verlenen door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan GroeneLijn voor automatische gegevensverwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze gegevens zal GroeneLijn slechts gebruiken voor haar eigen activiteiten. Voorts zal GroeneLijn deze gegevens (beveiligd) beheren op een manier die door de wet wordt voorgeschreven.

Artikel 15: Nederlands recht

15.1. Nederlands recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen GroeneLijn en de opdrachtgever

Artikel 16: Plaats van de voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder KvK-nummer 58657002. Deze voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van GroeneLijn en zijn op haar website www.groenelijn.com te downloaden. Desgevraagd wordt een exemplaar van de voorwaarden verstrekt.