Klachtenprocedure

Procedure klachtafhandeling
GroeneLijn hanteert voor alle opleidingen en diensten de gedeponeerde algemene voorwaarden. Bij de aanvang van de opleidingen en trainingen wordt gewezen op de hier beschreven klachtenprocedure, die tevens als gedrukt exemplaar wordt toegevoegd aan alle readers. Het is mogelijk dat klachten tijdens een opleiding ontstaan. GroeneLijn neemt klachten zeer serieus en hanteert ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit.

Indienen klacht.
1.1 Een deelnemer of opdrachtgever kan, eventueel middels zijn wettelijk vertegenwoordiger, een klacht indienen wanneer daar in zijn of haar beleving aanleiding toe is.
1.2. Een klacht dient schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk, binnen maximaal 30 dagen na het voltooien van de werkzaamheden, te worden gericht aan GroeneLijn, Statenhof 12, 4463 TV Goes. 1.3. Ten allen tijde zal GroeneLijn  aan haar geheimhoudingsplicht voldoen. Van eventuele externe partijen wordt eenzelfde geheimhouding vereist.

Klachtbehandeling
2.1. Na ontvangst van de klacht zal de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
2.2. Binnen uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de klacht zal GroeneLijn  schriftelijk reageren en aangeven hoe zij de klacht zal gaan oplossen. Mocht zulks niet mogelijk zijn dan zal de klager hiervan ten spoedigste op de hoogte worden gesteld en zal GroeneLijn  aangeven binnen welke termijn wel een uitspraak kan worden verwacht. Binnen uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de klacht, zal deze naar behoren opgelost moeten zijn door GroeneLijn.
2.3. Indien een klacht naar de mening van de klager niet adequaat wordt opgelost, dan kan klager (deelnemer of opdrachtgever) zich bij een onafhankelijke derde vervoegen. De uitspraak van deze onafhankelijke derde zal door GroeneLijn  als bindend worden beschouwd en de daaruit voortvloeiende consequenties worden door GroeneLijn zo snel mogelijk uitgevoerd. Op dit moment is deze onafhankelijke derde mevrouw J.M. van Dijk-de Waal, Zwanenburg 9, 4472 BG ’s Heer Hendrikskinderen.  Op het moment van schrijven / deponeren van deze klachtenprocedure (januari 2016) bekleedt mevr. J.M. van Dijke-de Waal  de functie docent  op een ROC te Terneuzen.  GroeneLijn kan, indien daar aanleiding voor is, een nieuwe ‘onafhankelijke derde’ aanwijzen. Deze onafhankelijke derde mag op geen enkele wijze, noch direct, noch indirect bindingen hebben met GroeneLijn en/of de klagende partij. Mocht dat toch het geval zijn dan behoudt GroeneLijn  zich het recht voor om een tijdelijke ‘onafhankelijke derde’ te benoemen.

Uitspraak na klachten.
3.1 Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht wordt de klager schriftelijk op de hoogte gebracht met overeenkomstige maatregelen. GroeneLijn  zal elke binnengekomen klacht en de wijze van afhandeling als uniek dossier registreren en voor de duur van minimaal 2 jaar bewaren. Wanneer GroeneLijn  verantwoordelijk blijkt te zijn voor een klacht, dan zullen klachten aanleiding zijn tot structurele verbeteringen.

Beroepsmogelijkheid
Zie paragraaf 2.3

Een scholing, training en workshop van GroeneLijn biedt meer dan kennis en vaardigheden. Wij willen de zorgverlener, social worker, wmo-consulent, jeugdzorgmedewerker of wijkteamleden inspireren met nieuwe methodieken, ideeën en ontwikkelingen binnen Zorg en Welzijn.

Reviews

Interessant onderwerp, leuke docent, veel interactie tussen docent en de groep Fijn en duidel[..] over Workshop Lerend Vermogen bij Dementie – 3 en 17 september 2018 – Rijen I VOL Goede scholing met humor erin. Veel interactie. Fijn en leerzaam dat we zelf ook konden oefenen [..] over Scholing Farmacologie Astma/COPD & Inhalatietechnologie I 19 februari 2019 I Heinkenszand Goede scholing met wat humor erin. Veel interactie. Fijn en leerzaam dat we zelf ook konden oefe[..] De afwisseling tussen actief en luisteren was prettig. Bevestiging van kennis gehad en nieuwe punten[..] over Training Ouderenmishandeling: ‘van onbespreekbaar naar bespreekbaar’ Ik had geen verwachting van de training en wilde graag uitwisselen en dat is goed geslaagd. Ik b[..] over De meest interessante scholingsdag sinds mijn afstuderen 8 jaar geleden. Iedereen die werkzaam is in[..] over Cursusdag ‘Omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening’ I VOLGEBOEKT Scholing PICC en Palliatieve sedatie: Geen moment verslapt je aandacht en voel je je afgeleid en dat[..] over De scholing Palliatieve Zorg kan ik aanbevelen. Het was prettig om les te krijgen van iemand die wee[..] over Palliatieve Zorg Basis I 10 april 2018 I Amsterdam Scholing PICC en Palliatieve sedatie: Geen moment verslapt je aandacht en voel je je afgeleid en dat[..] over Scholing Ouderenpsychiatrie en probleemgedrag; Wim Houtjes gaf duidelijke uitleg, goede combi in in[..] Workshop aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Het was een hele leerzame workshop. Veel han[..] Scholing dementie, delier en depressie: Boeiende les, heel veel informatie met veel passie gebracht![..] Training aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Zeer fijne manier van trainen. Sluit goed aa[..] over Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Training aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Fijne training, duidelijke lesstof, docent [..] over Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling